Innoresult, gevestigd in Markelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Innoresult verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@innoresult.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Innoresult verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

uitsluitend om in contact met je te komen, de overeenkomst tot stand te brengen en onze diensten, producten aan te bieden, te leveren, te factureren en voor de certificeringen.

Vanuit de nieuwe verordening AVG vragen wij je toestemming om deze gegevens op te slaan en te gebruiken voor eerder genoemde doeleinden via een verwerkers-overeenkomst. Deze overeenkomst kun je ten allen tijden weer ongedaan maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Innoresult neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Innoresult) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Innoresult bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Innoresult  maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst va Google Inc. Google  Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website  wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de  duur van je bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen. Meer informatie over hun privacy beleid vindt je op de website van Google Analytics.

Nieuwsbrief 
Op dit moment verstuurt Innoresult alleen een nieuwsbrief aan haar klanten en personen die aangegeven hebben om hen op de hoogte te brengen van de laatste
relevante ontwikkelingen in de markt en informatie betreffende Innoresult zelf.
Onderaan iedere nieuwsbrief staat een hyperlink waarmee je je eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee  van de nieuwsbrief.

Wijzigingen
Innoresult behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze  wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Innoresult.  De meest actuele versie vindt je op onze  website. Innoresult adviseert je regelmatig op de webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons-gegevens door Innoresult  en heeft u het recht op gegevens- overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@innoresult .nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Innoresult  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Innoresult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@innoresult.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Innoresult  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Innoresult  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Contactgegevens:
Innoresult
Kluunvenneweg 5B
7475 SE Markelo

Contactpersoon: Arthur Vuyk
Telefoon: +31(0)74-2507530
E-mail: info@Innoresult.nl
Kvk: 06074811

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-5-2018